PhD students in space physics related to studies of space plasmas / Doktorander i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr. 2.2.1-126/19)

Swedish Institute of Space Physics, Uppsala, Sweden is looking for

PhD students in space physics to studies of space plasmas

Applications are invited for PhD students to study kinetic plasma processes operating in space plasma regions of fundamental importance, such as magnetic reconnection sites, shocks, and turbulence regions. Such processes operate in most astrophysical plasma environments leading to plasma heating and production of energetic particles.

In particular, we are looking for students to study particle acceleration and plasma heating at fronts of plasma jets and at shocks. The new PhD student will work directly with state-of-the-art experimental data from the NASA multi-spacecraft Magnetospheric MultiScale (MMS) mission.

The positions are available at the Uppsala office at the Swedish Institute of Space Physics (IRF), located at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden, starting at the latest in the second half of 2019 for a total duration of four years. The PhD students will belong to the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University and must therefore fulfill the university requirements.

Information on the research education is available at http://www.physics.uu.se and http://www.teknat.uu.se. Information on research at IRF Uppsala can be found at http://www.irfu.se. The Swedish National Space Agency and Swedish Research Council fund the positions.

For further information please contact:

Assoc. Prof. Yuri Khotyaintsev, e-mail: Yuri.Khotyaintsev@irfu.se

Trade union representative:

Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Ashkan Ekhtiari, ST, e-post: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Applications should include a CV, a short (one-page) letter stating research interests and relevant experience, copies of academic transcripts, completed theses or manuscripts and other relevant publications, and contact information for two professional references.

Applications should be submitted, preferably by email, to: registrator@irf.se

or by post to:

Swedish Institute of Space Physics,
Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

Deadline for receiving applications is 20 May 2019.

Please quote reference number: 2.2.1-126/19

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar: +46-980-790 00.

Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a government agency that conducts research and postgraduate education in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees and offices in Kiruna (headquarters), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF: www.irf.se


Institutet för rymdfysik i Uppsala söker

Doktorander i rymdfysik för studier av rymdplasma 

Vi söker doktorander för studier av processer inom kinetisk plasmafysik som är viktiga för förståelsen av grundläggande rymdfysik. Detta inkluderar magnetisk omkoppling, chocker och områden dominerade av turbulens. Dessa processer förekommer i de flesta områden med plasma som studeras inom astrofysiken och leder till upphettning och acceleration av laddade partiklar. Speciellt söker vi doktorander som ska studera acceleration och upphettning av partiklar vid fronten av plasmastrålar och i samband med chocker.

Doktoranderna kommer att arbeta direkt med nya observationer från de fyra NASA-satelliterna i projektet MMS (MagnetosphericMultiScale).

Doktoranden/doktoranderna anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2019.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/ och http://www.teknat.uu.se/. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Docent Yuri Khotyaintsev, e-post: yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se
Ashkan Ekhtiari, ST, e-post: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ansök senast den 20 maj 2019

Ange ref. dnr 2.2.1-126/19

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at