Grundforskning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik

IRF bedriver experimentell och teoretisk grundforskning samt forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. IRF tar också ett nationellt ansvar för observatorieverksamhet inom rymdfysik. 

Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av stratosfärballonger, markbaserad utrustning (bland annat radar) och satelliter.

Forskningen och den teknik som utvecklas för att bedriva rymdforskning bidrar till att skapa nytta för samhällets utveckling och människors välfärd. Vårt samhälle är i ökande grad beroende av rymdteknik för en mängd tillämpningar vilket innebär att kunskapen om rymdmiljön blir allt viktigare.

Rymdfysik

Rymdforskning vid IRF bidrar till vår förståelse för det som händer på vår planet och hur solen fysiskt samspelar med övriga solsystemet. Forskningen ger ökad kunskap om universum, vårt ursprung och våra livsbetingelser på jorden. Satelliter når de yttersta gränserna i vårt solsystem och studerar världar som är mycket annorlunda från vår jord. De gör unika observationer som hjälper oss att förstå de grundläggande fysikaliska processerna vilket leder till en bättre förståelse för vår egen planet.

IRF bidrar med mätinstrument i flera projekt som förväntas ge viktig ny kunskap om rymdmiljön vid jorden, månen och våra närmsta planeter samt vid kometer som passerar genom den inre delen av vårt solsystem i sin omloppsbana runt solen.

Atmosfärfysik

För att bättre förstå framtidens klimat studerar forskare vid IRF de småskaliga processer som styr luftcirkulationen på olika höjd i den polara atmosfären. Forskningen syftar också till att undersöka de förändringar som partiklar och strålning från solen orsakar i den övre atmosfären.

För att studera fenomen i den polara atmosfären har IRF två olika atmosfäranläggningar: ESRAD-radarn som är placerad vid Esrange utanför Kiruna och MARA-radarn som är placerad på Antarktis.

Rymdteknik

IRF har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla nya mätmetoder, mätinstrument och annan forskningsutrustning för internationella rymdforskningsprojekt. Mätinstrument från IRF används i både markbaserad utrustning och ombord på satelliter i flera stora samarbetsprojekt. Just nu återfinns instrument från IRF i bana runt jorden och runt flera av solsystemets planeter.

IRF har erfaren teknisk personal och tillhandahåller en avancerad infrastruktur som stödjer forskningsprojekten på ett bra sätt. Exempelvis finns testanläggningar, kalibreringsutrustningar, mekanisk verkstad och renrum för integrering av mätinstrument vid IRF.

Observatorieverksamhet

Sedan 1950-talet har IRF bedrivit mät- och registreringsverksamheten av jonosfären och det jordmagnetiska fältet från bland annat Kiruna, Lycksele och Uppsala.

Observatorieverksamheten vid IRF har som huvudsyfte att förse samhället och forskarna med långa (tidsskala 50-100 år), obrutna tidsserier av mätdata.

Observatorieinstrument:

  • magnetometrar
  • riometrar
  • all-sky camera/firmamentkamera
  • jonosonder
  • väderstation
  • infraljudsutrustning
  • mm-vågradiometer

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at