Visselblåsarfunktion

Du har rätt att anmäla missförhållanden. 

Sedan den 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Förutom myndighetens anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos myndigheten, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt myndigheten.

Den nya lagen om stärkt skydd för visselblåsare innebär en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska hanteras samt inkluderar fler personer som skyddas.

Det är viktigt att den som visselblåser kan göra det på ett enkelt sätt samtidigt som anonymiteten bevaras. Lagen ger dig rätt att anmäla missförhållande utan att riskera att råka illa ut.

Från och med 17 juli 2022 börjar alla delar av lagen att gälla vilket innebär att Institutet för rymdfysik (IRF) ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal samt särskilda rutiner för dokumentation och sekretess.

Arbete med att anpassa nuvarande kanaler till de nya kraven pågår.

Vill du anmäla om missförhållanden hos IRF?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom IRF.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. IRF kan inte utreda anmälningar som gäller andra myndigheter.

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom IRF så kan du anmäla det på flera sätt:

Handläggande funktioner: 
Förvaltningshandläggaren – 0980 – 790 87
Personalchefen – 0980 – 790 65

Postadress: 
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28

Besöksadress:
Bengt Hultqvists väg 1
981 92 Kiruna

En anmälan ska innehålla: 

  • Märkning: Visselblåsare
  • Namn och kontaktinformation  (frivilligt)
  • Val av handläggande funktion: Förvaltningshandläggare eller personalchef (frivilligt)
  • Vad det är för missförhållande du har uppmärksammat
  • Var det ägde rum
  • När det hände – datum och tid och om det är återkommande
  • Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition hos IRF som är inblandade. Förutom att anmäla myndigheten som sådan, är det bara personer i ledande ställning eller nyckelposition som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.
  • Bifoga eventuell dokumentation (frivillig)
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Vad händer med din anmälan?

En anmälan tas emot av IRF:s registrator som diarieför ärendet. Ärendet lämnas över till utsedd handläggare för utredning. Ärendet behandlas under sekretess.  En utredning kan till exempel leda till en polisanmälan, överlämnande till personalhanterande funktioner eller så kan ärendet läggs ned. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan om du lämnat kontaktuppgifter.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at