Institutet för rymdfysiks Tillgänglighetsredogörelse

Institutet för rymdfysik (IRF) redovisar på en övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för vår huvudwebbplats https://www.irf.se/ samt arbetssätt för att åtgärda bristerna. Webbplatsen http://www.spacelab.irf.se  är uppbyggd under 2019/2020 på en likartad plattform som IRF:s huvudwebbplats och vår bedömning är att den uppfyller riktlinjerna på samma nivå  https://www.irf.se/.

Huvudwebbplatsen offentliggjordes före 23:e september 2018 och kravet om Tillgänglighetredogörelse börjar gälla från och med 23 september 2020.

Webbplatserna http://www2.irf.se/, https://irfu.se/, https://www.spaceweather.se/, https://www.rymdcampus.se, https://www.umea.irf.se/, är inte granskade och kan innehålla fler brister än de som räknas upp nedan. De sidor som inte granskats är delvis under bearbetning och delvis under avveckling. Innehållet på sidorna kommer successivt att omarbetas så att de uppfyller gällande regelverk alternativ inkluderas i institutets huvudwebbplats och ska utformats så de uppfyller gällande krav.

IRF strävar efter att alla webbplatser och eventuella digitala tjänster ska vara robusta och kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Brister i digital tillgänglighet

Enligt gällande regelverk redovisar IRF brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller IRF huvudwebbplats delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service men vi är medvetna om att vissa delar inte uppfyller alla kriterier i WCAG inom följande områden:

Teknik

 • Webbstandard och kod som inte validerar. IRF arbetar kontinuerligt med att rätta till egen kod som inte validerar.

Kontrast

 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik: det finns ett fåtal illustrationer som inte uppfyller kraven på kontrast – dessa kommer att bytas ut då ny data inkommit alternativt få en ny pedagogisk beskrivande text.

Pedagogik

 • Vissa bilder saknar beskrivande bildtext alternativt Alt.tag. Arbete pågår med att lösa detta så att alla bilder har en beskrivande, läsbar text.
 • Brutna länkar – det rensas bort eftersom de upptäcks.

Språk

 • Komplicerat språk: då IRF är ett forskningsinstitut innehåller vissa delar av webbplatsen ett mer komplicerat språk. För att underlätta detta har man valt att arbeta med en lättnavigerad struktur där förstasidan och närmst underliggande nivåer har lättförståeliga texter. För fördjupning styrs användaren vidare till mer vetenskapliga forskningssidor och datasamlingar.

Hur åtgärdar IRF bristerna?

Det finns en Digital tillgänglighetsgrupp som granskar IRF:s webbsidor och andra digitala kanaler utifrån gällande regelverk/standard (WCAG), samt med WP Accessibility Helper där man kan kontrollera sin webbplats utifrån gällande standard. IRF har även en webbredaktion som arbetar kontinuerligt med tillgänglighet och utveckling på institutets webbsidor.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig för vår fortsatta utveckling av webbplatsen och i vårt tillgänglighetsarbete.

  Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

  Om du inte är nöjd med hur Institutet för rymdfysik uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  https://www.digg.se/tdosanmalan

  Created by Annelie Klint Nilsson at

  Last modified by Mats Luspa at