Postdoctoral positions in space physics to studies of space plasmas / Postdoktorer i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr 2.2.1-21/19)

Postdoctoral Positions in Space Physics (dnr 2.2.1-21/19)

The positions are related to studies of space plasmas

Applications are invited for post-doctoral positions in the field of fundamental space plasma physics. The studies are based on data analysis from single and multi-spacecraft observations in various plasmas from macro- to micro-scales in the Earth’s environment.

In particular, the scientific objectives are investigations of fundamental plasma processes such as plasma turbulence and kinetic phenomena associated with magnetic reconnection, and energy transfer in the solar wind-magnetosphere-ionosphere-atmosphere-ground system.

Our team performs observations, data analysis, and modeling of space plasma processes (www.irfu.se). The team has decades of experience in developing and operating instruments to measure electric fields, plasma temperature, density and density fluctuations for spacecraft missions (e.g. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta). Experience in the analysis of space plasma data is expected, and experience in relevant theoretical modelling is an advantage.

The scientific topics of the respective postdoc positions are the following:

  1. Direct observation of anomalous resistivity in collisionless plasmas, and its importance for magnetic reconnection, based on measurements of electric and magnetic fields and charged particles by the four NASA MMS satellites.
  2. Energy budget of the topside ionosphere and upper thermosphere, based on observations by the three ESA Swarm satellites.
  3. Investigation of the dynamics of the terrestrial magnetosheath during disturbed solar wind conditions based on multi-spacecraft observations (solar wind monitors, MMS, Themis, Cluster, Geotail), and the resulting geomagnetic responses measured by ground magnetometers (IMAGE, MIRACLE) at high latitudes.

The positions are available at the IRF Uppsala office, located at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden, starting during 2019 (the exact date is negotiable). The positions are funded by grants from the Swedish Research Council and the Swedish National Space Agency for two (2) years.

Closing date for applications is 28 Feb 2019.

Candidates should have completed a PhD during 2016 or later. However, if the candidate has an older degree and wants to refer to special circumstances, such as parental leave, this should be clearly stated. Candidates planning to obtain their PhD degree no later than March 2019 can also apply. The candidate should not currently be an active researcher at the Swedish Institute of Space Physics or the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University, Sweden.

For further information please contact:

Prof. Mats André, e-post: mats.andre@irfu.se +46-18-471 59 13
Dr. Stephan Buchert, e-post: stephan.buchert@irfu.se +46-18-471 59 28
Dr. Emiliya Yordanova, e-post: emiliya.yordanova@irfu.se  +46-18-471 59 30
Dr. Andrew Dimmock, e-post: andrew.dimmock@irfu.se +46-18-471 59 23

Trade union representative:

Thomas Leyser, SACO-S, e-mail: thomas.leyser@irfu.se +46-18-471 59 41
Ashkan Ekhtiari, ST, e-mail: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Applications should include a CV, a short letter stating the applicant’s research interests and relevant experience, copies of undergraduate and PhD degree certificates (or a letter from the supervisor stating when a PhD degree is expected), description and proof of previous post-doctoral positions and/or similar relevant research work (if available), names and contact information for two professional references and reprints of not more than four selected publications.

Applications should be sent, preferably by email, to: registrator@irf.se
or by post to:
Swedish Institute of Space Physics,
Registrar
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

Please quote reference number: 2.2.1-21/19

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar: +46 980-790 00

Last Application Date: 2019-02-28


Postdoktorer i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr 2.2.1-21/19)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker postdoktorer för studier inom grundläggande rymdplasmafysik. Studierna baseras på analys av data från observationer med en eller flera satelliter i olika plasma från makro- till mikroskalor i jordens omgivningar.

Särskilda vetenskapliga mål är att undersöka grundläggande plasmaprocesser som plasmaturbulens och kinetiska fenomen i samband med magnetisk omkoppling och energiöverföring i systemet solvind-magnetosfär-jonosfär-atmosfär.

Vår grupp arbetar med observationer, analys av data och modellering av plasmaprocesser (http://www.irfu.se). Gruppen har erfarenhet från flera årtionden av att utveckla och använda instrument för att mäta elektriska fält och plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer för satelliter (t. ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta).

Sökande förväntas ha erfarenhet av analys av observationer av rymdplasma, och erfarenhet av relevant teoretisk modellering är en fördel.

De vetenskapliga ämnena för respektive postdoktors arbete är följande:

  1. Direkt mätning av anomal resistivitet i kollisionfria plasma och dess betydelse för magnetisk omkoppling, baserad på mätningar av elektriska och magnetiska fält och laddade partiklar av de fyra NASA MMS-satelliterna.
  2. Energibudget för den övre jonosfären och den övre termosfären, baserad på observationer med de tre ESA Swarm-satelliterna.
  3. Undersökning av dynamiken i jordens magnetomantel under störda solvindförhållanden baserat på observationer med flera satelliter (solvindmonitorer, MMS, Themis, Cluster, Geotail) och de resulterande geomagnetiska störningarna mätta med magnetometrar på marken (IMAGE, MIRACLE) på höga latituder.

Anställningarna, med placering vid IRF Uppsala, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, är tidsbegränsade till 2 år, med början under 2019 (tillträdesdag enligt överenskommelse). Anställningarna finansieras av Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen.

Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2016 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under mars 2019 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Mer information kan lämnas av:

Prof. Mats André, e-post: mats.andre@irfu.se +46-18-471 59 13
Dr. Stephan Buchert, e-post: stephan.buchert@irfu.se +46-18-471 59 28
Dr. Emiliya Yordanova, e-post: emiliya.yordanova@irfu.se  +46-18-471 59 30
Dr. Andrew Dimmock, e-post: andrew.dimmock@irfu.se +46-18-471 59 23

Fackliga representanter:

Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se +46-18-471 59 41
Ashkan Ekhtiari, ST, e-post: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-21/19

Sista ansökningsdag: 28 februari 

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at