Vi förser samhället med mätdata

Huvudsyftet med IRFs observatorieverksamhet är att förse samhället med långa (tidsskala 50-100 år), obrutna tidsserier av mätdata från jonosfären samt det jordmagnetiska fältet.

Syftet med dessa data är att öka förståelsen av eventuella förändringar på lång sikt. Insamlandet av data har pågått sedan 1950-talet. Vidare kan observatorieverksamhetens data även förse skolor, allmänheten och andra intressenter med information om norrskensförekomst och magnetisk aktivitet. Registreringarna från samtliga av IRF:s mätinstrument finns tillgängliga. Kontinuerliga mätningar görs av det jordmagnetiska fältet, norrsken, kosmiskt radiobrus och jonosfärens egenskaper.

Insamlandet av data sker genom bland annat följande instrument:

  • Magnetometrar och riometrar i Kiruna och Lycksele.
  • Jonosonder i Kiruna, Lycksele och Uppsala.
  • Firmamentkameror i Kiruna och Abisko.
  • Infraljudsmätstationer i Kiruna, Lycksele, Jämtön och Sodankylä.
  • En väderstation i Kiruna.