PhD students in space physics to studies of space plasmas / Doktorander i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr 2.2.1-12/19)

Three PhD students in Space Physics (dnr 2.2.1-12/19)

The positions are related to studies of space plasmas

Applications are invited for PhD students to study space plasma regions of fundamental importance, such as magnetic reconnection sites, shocks, turbulence regions, ionospheres and kinetic processes there.

We are looking for students in each of the following science topics:

  1. Characterization of energy conversion and identification of the mechanisms of particle acceleration operating in turbulent layers formed at fronts of plasma jets, based on experimental data from the NASA multi-spacecraft MMS mission.
  2. Understanding of electron heating and energetic electron generation at collisionless shocks, in particular resolving the mechanisms of the non-adiabatic processes using MMS data.
  3. Understanding Saturn’s ionosphere and the influence of the rings on the ionization balance using models and data acquired during the Grand Finale of the NASA Cassini mission.

The positions are available at the Uppsala office at the Swedish Institute of Space Physics (IRF), located at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden, starting at the latest in the second half of 2019 for a total duration of four years.

The PhD students will belong to the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University and must therefore fulfill the university requirements. Information on the research education is available at www.physics.uu.se and www.teknat.uu.se. Information on research at IRF Uppsala can be found at www.irfu.se. The Swedish National Space Agency and Swedish Research Council fund the positions.

For further information please contact:
Docent Yuri Khotyaintsev, e-mail: yuri@irfu.se
Dr. Erik Vigren, e-mail: erik.vigren@irfu.se

Trade union representative:
Thomas Leyser, SACO-S, e-mail: thomas.leyser@irfu.se
Ashkan Ekhtiari, ST, e-mail: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Applications should include a CV, a short (one-page) letter stating research interests and relevant experience, copies of academic transcripts, completed theses or manuscripts and other relevant publications, and contact information for two professional references.

Applications should be submitted, preferably by email, to: registrator@irf.se
or by post to:
Swedish Institute of Space Physics,
Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

Please quote reference number: 2.2.1-12/19

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar: +46-980-790 00.

Last Application Date: 2019-02-28


Doktorander i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr 2.2.1-12/19)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker doktorander för studier inom grundläggande rymdfysik, såsom magnetisk omkoppling och chocker; turbulenta regioner, jonosfärer och kinetiska processer i dessa.

Vi söker doktorander för vart och ett av följande ämnen:

  1. Karaktärisering av energiomvandling och identifiering av mekanismerna bakom partikelacceleration i turbulenta plasmastrålfrontar, baserat på experimentell data från NASA:s multifarkostprojekt MMS.
  2. Utifrån MMS data, detaljstudera elektronupphettningen och bildandet av energirika elektroner vid kollisionslösa chocker, och i synnerhet söka förklara mekanismerna bakom icke-adiabatiska processer.
  3. Utifrån modellering och data från Cassini studera Saturnus jonosfär och i synnerhet försöka förstå hur Saturnus ringar påverkar jonisationsbalansen.

Doktoranden/doktoranderna anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2019.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/ och http://www.teknat.uu.se/.

Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen.

Mer information kan lämnas av:
Docent Yuri Khotyaintsev, e-post: yuri@irfu.se
Dr. Erik Vigren, e-post: erik.vigren@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se
Ashkan Ekhtiari, ST, e-post: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna
senast den 28 februari 2019

Ange ref. dnr 2.2.1-12/19

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Created by Annelie Klint Nilsson at 2019-01-16
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2019-01-21